Kućni red

P R A V I L N I K
O KUĆNOM REDU

 Kućnim se redom u Domu:
1. utvrđuju pravila i obveze ponašanja u Domu, unutarnjem i vanjskom prostoru
2. utvrđuju pravila međusobnih odnosa učenika
3. utvrđuju pravila međusobnih odnosa učenika i radnika
4. utvrđuje radno vrijeme
5. utvrđuju pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja
6. utvrđuje način postupanja prema imovini.


PRAVILA I OBVEZE PONAŠANJA U DOMU, UNUTARNJEM I VANJSKOM PROSTORU:

Za vrijeme boravka u Domu učenici se trebaju  pridržavati sljedećeg rasporeda obveza, odnosno satnice:


A) BUĐENJE  od 07,30- 8,30 sati ili jedan sat prije početka nastave. Spavaonice moraju biti zaključane kada učenici u njima ne borave.

B) OBJEDOVANJE

             OBJEDOVANJE RADNIM DANIMA:

 • doručak od 06,30 do 08,00 sati
 • ručak od 12,00 do 15,00 sati
 • večera od 19,00 do 20,20 sati.
 • OBJEDOVANJE SUBOTOM:
 • doručak od 06,30 do 08,30 sati
 • ručak od 12,00 do 13,00 sati
 • večera nakon ručka; dijeli se suhi obrok
 • OBJEDOVANJE NEDJELJAMA I BLAGDANIMA:
 • doručak od 08,00 do 09,00 sati
 • ručak od 12,00 do 12,30 sati
 • večera nakon ručka; dijeli se suhi obrok

Objedovanje u vrijeme različito od naprijed utvrđenog može se organizirati  uz prethodni zahtjev kod odgajatelja.
Učenici moraju doći na obrok u prikladnoj odjeći i obući.
Nakon obroka učenici su dužni namjestiti stolice i odložiti posude i pribor za jelo.
Iznošenje hrane i pribora za jelo iz blagovaonice nije dozvoljeno.


C) UČENJE:

 • od 09,00 do 11,00 sati i od 16,00 do 18,00 sati
 • od 18,00 do 24,00 sata dopunsko učenje
 • tijekom noći u dogovoru s noćnim paziteljem.

D) OSOBNA HIGIJENA (pranje, tuširanje i sl.):

 • svaki dan najkasnije do 23,00 sata.

E) ODLASCI I IZLASCI IZ DOMA:


Svaki odlazak iz Doma učenici trebaju najaviti dežurnom odgajatelju, koji je dužan evidentirati odlazak i dolazak učenika. Učenicima je bez prethodne najave dopušten izlazak do 22,00 sata.
Za svako izbivanje iz Doma nakon tog vremena učenici su dužni dogovoriti s dežurnim odgajateljem.
Izbivanje učenika iz Doma tijekom noći, moguće je samo uz prethodnu dozvolu roditelja/staratelja i u dogovoru s dežurnim odgajateljem.
Svaki odlazak izvan Doma koji će trajati dulje od jednog dana učenici trebaju prijaviti dežurnom odgajatelju, a odlazak tijekom vikenda evidentirati u za to predviđenu bilježnicu.

F) ČISTOĆA I UREDNOST:


O čistoći i urednosti soba brinu se učenici uz suradnju sa spremačicama. U dogovoru s odgajateljem u sobi je organiziran raspored redarstva. Učenik redar dužan je cijeli tjedan brinuti o urednosti i čistoći sobe, te uredno predati svoje zaduženje drugom učeniku.
Učenicu se preporuča tijekom boravka u Domu, iz higijenskih i zdravstvenih razloga nositi kućne papuče
Posteljno rublje mijenja se svakih 15 dana, a o čemu će učenici biti obaviješteni putem oglasne ploče. 
Pranje osobne odjeće u domskoj praonici moguće je  u dogovoru s odgajateljem i djelatnicom u praonici.

PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA

U međusobnim odnosima učenici:

 • trebaju pružati pomoć drugim učenicima Doma
 • trebaju dati primjeren savjet drugim učenicima u skladu s njihovim interesima
 • trebaju omogućiti drugim učenicima da iznose svoje mišljenje
 • trebaju informirati druge učenike o događajima u Domu
 • ne smiju ometati druge učenike u učenju i radu
 • mogu predlagati osnivanje učeničkih udruga
 • trebaju poštovati i njegovati spolnu ravnopravnost
 • mogu ustrojavati razne oblike kulturno-umjetničkih, športskih i drugih sadržaja

Međusobne sporove učenici ne smiju rješavati svađom i fizičkim obračunom, uvrjedama, širenjem neistina i sl.
U slučaju međusobnog spora poželjno je da učenicizatraže pomoć odgajatelja ili ravnatelja.

PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD SOCIJALNO NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA, DISKRIMINACIJE, NEPRIJATELJSTVA I NASILJA

Članak 16.

Radnici Doma u suradnji s učenicima dužni su se skrbiti za siguran boravak i rad u Domu.

Članak 22.
U Domu je svakome zabranjeno izražavanje diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u građanskim udrugama, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.
Svatko tko kod drugih uoči postupanje suprotno stavku 1. ovoga članka, treba svoje saznanje priopćiti pučkom pravobranitelju.

Članak 23.
U Domu je zabranjen svaki oblik nasilja, izražavanja neprijateljstva, nesnošljivosti i drugoga neprimjerenog ponašanja.
Svatko je dužan upozoriti osobu koja protupravnim činjenjem krši zabranu iz stavka 1. ovoga članka.
Od osobe koja i nakon upozorenja iz stavka 2. ovoga članka nastavi s kršenjem zabrane iz stavka 1. ovoga članka, treba zatražiti da se udalji iz prostora protupravnog činjenja.
Ako se osoba ne udalji iz prostora protupravnog činjenja, svatko se treba za pomoć obratiti najbližoj policijskoj postaji.

POSTUPANJE PREMA IMOVINI

Članak 24.
Radnici, učenici i druge osobe koje borave u Domu, dužne su se skrbiti o imovini Doma prema načelu dobroga gospodara.

Članak 25.
Radnici i učenici moraju se racionalno koristiti sredstvima Doma koja su im stavljena na raspolaganje.
Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar radnici i učenici obvezni su prijaviti ravnatelju, tajniku ili domaru.

Članak 26.
Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

Članak 27.
Učenici su dužni čuvati opremu i sredstva Doma, a knjige posuđene u knjižnici pravodobno neoštećene vratiti.

Članak 28.
Učenik je odgovoran za inventar (posteljina, krevet, ormar) koji mu je dan na korištenje. Pri odlasku iz Doma učenik je dužan razdužiti inventar kod dežurnog odgajatelja.

Članak 29.
Radnici, učenici i druge osobe odgovorne su za štetu koju učine na imovini Doma prema Zakonu o obveznim odnosima.